Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

„Solidarność” na posiedzeniu Komitetu Kobiet EKZZ

W dniach 04-05.05.22 w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu Kobiet EKZZ. NSZZ Solidarność reprezentowała Joanna Kruk (członek Komitetu Kobiet EKZZ, Przewodnicząca Krajowej Sekcji Kobiet) oraz Anna Rogowska-Kawka (członek Sekcji Kobiet OZ NSZZ Solidarności PUM w Szczecinie).

Komitet Kobiet rozpoczął obrady wyborami uzupełniającymi do Prezydium. Kandydatki zgłoszone do wyborów to Tea Jarc, Radmiła Obrenović oraz Ekaterina Yordanova. Do Prezydium członkinie Komitetu wybrały Radmilę Obrenović reprezentującą serbską organizację CATUS (Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia). Członkinie Komitetu Kobiet EKZZ omówiły stanowiska poszczególnych krajów i związków zawodowych wobec wojny na Ukrainie, jednomyślnie potępiając agresję Rosji. Przedstawicielki wszystkich central związkowych przedstawiły, w jakiej formie udzielana jest pomoc uchodźcom. W sposób szczególny zwrócono uwagę na zagrożenia wojenne wynikające z płci (gwałty i przemoc seksualną na kobietach i dzieciach). Apelowano o konieczność zabezpieczenia pomocy medycznej i psychologicznej dla tych ofiar. Pierwszy dzień obrad zakończono podsumowaniem przeprowadzonych akcji zorganizowanych oraz akcji, w których udział brały przedstawicielki Komitetu, w ramach walki o równość szans.

Drugi dzień obrad poświęcony był aktualizacji dyrektywy UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć. Sprawozdawczyniami były: Aline Bruser – doradca ETUI oraz Júlia Sardà i Magem – doradczyni w sprawach zatrudnienia i kwestii socjalnych Grupy Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie Parlamentu Europejskiego. Kolejnym omawianym tematem był wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet w pracy i przemocy w rodzinie. Sytuację przedstawiła doradczyni, Aline Bruser. Wniosek dotyczył m.in. sytuacji wzrostu przemocy i pogorszenia sytuacji kobiet w okresie pandemii Covid-19. Ekspert zewnętrzny – dr Barbara Helfferich, omówiła nowe horyzonty dla rokowań w sprawie równej płacy w układach zbiorowych pracy.

Christian Veske – przedstawiciel EIGE (Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) przedstawił konieczność oraz możliwości wymiany i współpracy z zakresu równości płci pomiędzy EKZZ i EIGE.

Komitet omówił Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 10.03.2022 r. w sprawie trzeciego unijnego planu w sprawie równości płci. PE przyjął z zadowoleniem nowy trzeci Plan działania UE w sprawie równości płci na lata 2021–2025 oraz zawarty w nim apel o równość płci na świecie, integracyjny charakter procesu konsultacji podjętych podczas opracowywania GAP III. Ubolewa, że Rada nie osiągnęła jednomyślności w sprawie konkluzji ze względu na sprzeciw ze strony czterech państw członkowskich wobec słowa „gender”. Zwraca uwagę, że UE ma do odegrania ważną rolę w dążeniu do osiągnięcia równości płci na świecie poprzez wspieranie krajów partnerskich w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć oraz wzywa UE do dawania przykładu i apeluje do sześciu państw członkowskich, które nadal nie ratyfikowały i nie wdrożyły konwencji stambulskiej. Ogłoszono zdecydowane potępienie wycofania się Turcji z konwencji stambulskiej. Sprawozdawcą była Marieke Koning – doradczyni ds. polityki równości w MKZZ. Na zakończenie obrad Lionel Fulton – pracownik naukowy LRD (Działu Badań Pracy), przedstawił wyniki corocznej ankiety przeprowadzanej w kwestii równości płci na rynku pracy.

Wyniki ankiety określiły Polskę jako kraj środka, a wprowadzane rozwiązania prawne w zakresie równości praw kobiet i mężczyzn wyróżniono.

jk

https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/21408-solidarnosc-na-posiedzeniu-komitetu-kobiet-ekzz

na zdjęciu: Gloria Mills/EKZZ