Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Katowicach przy ul. Floriana 7 posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 634 16 72 152 zwany dalej Administratorem;

2. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych w Krajowym Sekretariacie Metalowców NSZZ „Solidarność” adres:
Katowice ul. Floriana 7 adres e-mail biuro@sekretariatmetalowcow.pl; solidmet@solidarnosc.org.pl, tel. 32 25 38 723.

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem przynależności do organizacji związkowej.

4. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z dokumentu potwierdzającego tożsamość będą przetwarzane w zakresie: nr PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, e-mail, dane pracodawcy, telefon, numer dowodu osobistego, numer paszportu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
– zapewnienia bezpieczeństwa ruchu osobowego i materiałowego administratora;
– realizacji przynależności związkowej, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów i Statutu obowiązującego u administratora;
– szeroko pojętej współpracy w ramach przynależności związkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów. Ponadto Administrator może przekazywać Pana/Pani dane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą Administratora. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Administrator może przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych w sprawach związanych z działalnością związkową.

9. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres przynależności do naszej organizacji związkowej, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania danych przewidziane są w powszechnie obowiązujących przepisach w tym, przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach prawa pracy, przepisach o rachunkowości.

10. Pan/ Pani jako osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.

11. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Pan /Pani ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Pan/Pani ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

12. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych w następujących przypadkach:
a) Pan/Pani kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) został przez Pana/Panią wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Pana/Pani, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

13. Pan/Pani ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

14. Pan/Pani ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a)dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
c) Pan/Pani wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub

Pan/Pani, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacja o wymogu podania danych W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu przynależności związkowej u Administratorem, podanie danych jest niezbędne do występowania w charakterze członka organizacji związkowej.

16. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

……………………………
(podpis osoby poinformowanej)

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

DEKLARACJA wdrożonych zasad RODO