Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Światowy szczyt MOP w sprawie COVID-19 i świata pracy – budowanie lepszej przyszłości pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy zorganizuje wirtualny światowy szczyt, który zajmie się wpływem COVID-19 na świat pracy.

Kiedy: 1 – 9 lipca 2020 r.

Gdzie: Online

Światowy szczyt będzie stanowił wysokiej rangi platformę dla rządów, przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz innych podmiotów wysokiego szczebla, przeznaczoną do dyskusji nad gospodarczym i społecznym wpływem pandemii COVID-19 . Szczyt będzie okazją do omówienia wyzwań i reakcji krajów i regionów, które nadal zmagają się z pandemią i które rozpoczynają proces odbudowy. Informacja zawiera dalsze szczegóły dotyczące przesłanek, kontekstu i głównych tematów do dyskusji i zachęca uczestników do wykorzystania Deklaracji przyjętej na 100-lecie MOP w sprawie przyszłości pracy w natychmiastowej reakcji na pandemię i jako ramy dla lepszego powrotu do normalnego funkcjonowania po pandemii.

Szczyt będzie składał się z dwóch części: pięciu imprez regionalnych (1-2 lipca), a następnie trzech imprez globalnych (7-9 lipca). Wszystkie wydarzenia mają umożliwić uczestnictwo na odległość ze wszystkich stref czasowych i będą transmitowane na żywo z tłumaczeniem na kilka języków. Wydarzenia regionalne będą miały na celu uchwycenie kwestii specyficznych dla danego regionu, które będą stanowić podstawę dyskusji podczas globalnego szczytu i są zaplanowane w następujący sposób:

► 1 lipca 7h00-10h00 GMT Państwa arabskie 9h00-12h00 CET

12h00-15h30 GMT Europa 14h00-17h30 CET

► 2 lipca 4h00-7h00 GMT Azja i Pacyfik 6h00-9h00 CET

9h00-12h30 GMT Afryka 11h00-14h30 CET

15h00-18h30 GMT Ameryki 17h00-20h00 CET

Czas środkowoeuropejski (CET) jest 2 godziny przed czasem średnim Greenwich (GMT)

Światowy szczyt zaplanowany na 7, 8 i 9 lipca 2020 r. w godzinach od 12.00 do 16.00 (CET) i każdego dnia będzie się składał z trzech następujących wydarzeń:

-W ramach Dnia Regionu, we wtorek 7 lipca (w skład którego wejdą segmenty nagrane na żywo i zarejestrowane) zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z wszystkich pięciu wydarzeń regionalnych, wraz z wywiadami i nagraniami wideo odpowiedzi MOP na COVID-19.

-Globalny Dzień Liderów, w środę 8 lipca, będzie stanowił globalną platformę dla szefów państw i rządów państw członkowskich MOP, wybitnych światowych pracodawców i przywódców związków zawodowych oraz szefów organizacji międzynarodowych. W nagranym wcześniej przesłaniu trwającym do pięciu minut omówią wyzwania i możliwości związane z pandemią w świecie pracy.

-W czwartek, 9 lipca, w Dniu Konstytucyjnym MOP spotkają się ministrowie oraz przywódcy pracowników i pracodawców z państw członkowskich, którzy na żywo, w oparciu o treści wniesione z poprzednich wydarzeń, poinformują o przyszłych działaniach organizacji w celu realizacji Deklaracji na 100lecie MOP na rzecz przyszłości pracy w kontekście wychodzenia z pandemii. Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o następujące pytania: 1) reakcje mające na celu wspieranie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich; 2) rozwiązanie problemu nieformalności i luk w ochronie socjalnej; 3) zwrócenie uwagi na najbardziej dotknięte sektory działalności gospodarczej i słabsze grupy społeczne; 4) wspólna praca na rzecz lepszej odbudowy.

Ze względu na ograniczenia czasowe sesji wirtualnych w wydarzeniach regionalnych 8 i 9 lipca lista prelegentów będzie ustalana za pośrednictwem sekretariatu Grupy Pracowniczej.

Na 7 lipca nie przewiduje się żadnych prelegentów. Platforma internetowa z regularnie aktualizowanymi informacjami na temat Szczytu, w tym notatka koncepcyjna przygotowana przez Biuro MOP na temat tego wydarzenia, jest dostępna tutaj: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747476/lang–en/index.htm.

Podczas szczytu nie zostaną przyjęte żadne wnioski, ale MOP planuje w swoich przyszłych pracach uwzględnić wytyczne przedstawione przez członków .

Rozwiązania polityczne

Dyskusja będzie prowadzona w oparciu o pytania, które uwzględniają potrzebę zajęcia się szeregiem kwestii – od pilnych potrzeb we wczesnej fazie kryzysu po strategie odbudowy. Pytania te, określone w nocie koncepcyjnej, zostały pogrupowane w następujący sposób:

Reakcja na COVID-19 mające na celu wspieranie pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

W jaki sposób reakcje na COVID-19 będą promować trwały, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost, pełne i wydajne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich? W jaki sposób można je opracować, aby szybko wyprowadzić światową gospodarkę z recesji i skierować ją na drogę prowadzącą do sprostania wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową, demograficzną i środowiskową?

Czy chcemy przyspieszyć wykorzystanie technologii w celu umożliwienia nowych sposobów pracy w świetle doświadczeń związanych z pandemią? Jeśli tak, to jak należy uregulować taką pracę?

COVID-19 – pierwszy szok: Walka z nieformalnością i lukami w ochronie socjalnej

Co należy zrobić, aby rozwiązać problem ogromnej podatności na zagrożenia w świecie pracy, którą uwidoczniła pandemia? Jak zwiększyć skalę zadania sformalizowania gospodarki nieformalnej i zdecydowanie przejść do powszechnego objęcia ochroną socjalną?

COVID-19: Zwrócenie uwagi na najbardziej dotknięte sektory działalności gospodarczej i słabsze grupy społeczne

Jakie są sektory działalności gospodarczej i kategorie pracowników, które wymagają szczególnego wsparcia i uwagi? Czy proces wychodzenia z kryzysu może być ucieleśnieniem transformującej agendy na rzecz równości płci i platformą dla rozwoju młodych ludzi w świecie pracy?

COVID-19: Wspólna praca na rzecz lepszej odbudowy

W jaki sposób ograniczyć i wyeliminować ubóstwo oraz czy imperatywy praw i sprawiedliwości społecznej można uznać za główne cele procesu odbudowy.

W czasach, gdy współpraca wielostronna jest bardziej niż kiedykolwiek niezbędna, ale w obliczu bezprecedensowych wyzwań, jak społeczność międzynarodowa może połączyć się prawdziwie wspólnym celem i ponownie zaangażować się w realizację Agendy ONZ 2030?

Dyrektor generalny otworzy dyskusję, a jeden z przedstawicieli każdej z trzech zostanie poproszony o przedstawienie perspektywy grupy na temat roli MOP podczas pandemii i w fazie wychodzenia z kryzysu. Podobnie, na zakończenie dyskusji tematycznych przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników będą mieli możliwość przedstawienia swoich uwag końcowych na temat informacji udostępnionych podczas szczytu i wyciągniętych wniosków.

W każdej z czterech rund tematycznych będą miały miejsce maksymalnie pięciominutowe wystąpienia jednego przedstawiciela rządu z każdego z czterech regionów, jednego przedstawiciela pracodawców i jednego przedstawiciela pracowników.

W trakcie Szczytu Światowego zostanie również przedstawiony wkład szefów organizacji międzynarodowych.

Nagrania wideo ze szczytu będą dostępne na stronie internetowej MOP.

aw

http://www.solidarnosc.org.pl