Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Streszczenie Planu Działań industriAll European Trade Union

IndustriAll ETU jest federacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i administracyjnych w sektorach metalowym, chemicznym, energetycznym, górniczym, tekstylnym oraz odzieżowym i obuwniczym, a także z powiązanymi z nimi gałęziami przemysłu i działaniami. Reprezentujemy około 7 milionów pracujących kobiet i mężczyzn należących do około 200 krajowych związków afiliowanych w 38 europejskich krajach. Jesteśmy członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) oraz partnerem industriAll Global. Działamy wspólnie w celu optymalizacji naszej siły, aby lepiej zadbać o prawa pracowników naszych gałęzi przemysłów i sektorów.

Dla 7 milionów pracowników, których industriAll Europa reprezentuje produkcja jest codziennością. To są ich przeszłe, teraźniejsze i przyszłe miejsca pracy, ich kariera i w końcu ich życie.
W Europie przemysł w największym stopniu przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i dobrobytu. 36 milionów miejsc pracy jest bezpośrednio powiązanych z przemysłem europejskim. Ponadto, każde miejsce pracy w przemyśle tworzy przynajmniej jedno miejsce pracy w usługach.
Dzisiaj produkcja i energetyka razem z powiązanymi usługami reprezentują 25% europejskiego PKB i zatrudnienia. Stanowią one 65% inwestycji na badania i rozwój oraz 75% eksportu.
W następstwie kryzysu finansowego w 2007 roku zatrudnienie w przemyśle europejskim spadło o 10% (lub 4 miliony etatów), ale od 2013 utworzono ponad 2 miliony nowych miejsc pracy bezpośrednio w produkcji. To pokazuje siłę i elastyczność przemysłu europejskiego w szybko zmieniającym się krajobrazie przemysłowym.
Europejski przemysł jest aktualnie na rozdrożu, co powoduje, że europejska polityka przemysłowa jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. Wśród przyszłych wyzwań mamy procesy globalizacji, cyfryzacji i
zmian klimatycznych oraz zmieniającego się krajobrazu politycznego. W dyskusji dotyczącej przemysłu UE 2030 oraz w świetle nadchodzących lokalnych, regionalnych i federalnych i co najważniejsze wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 industriAll Europa ma okazję do nakreślenia swojej wizji przyszłości przemysłu europejskiego.
Z naszego punktu widzenia jakakolwiek przyszła polityka przemysłowa powinna być zrównoważona społecznie i ekonomicznie oraz sprawiedliwa. Musi ona uwzględniać zmiany zachodzące w świecie, w którym żyjemy – środowiskowe, technologiczne i polityczne – spojrzeć na wyzwania nie tylko dla biznesu, ale również dla całego społeczeństwa; dla pracowników, ich miejsc pracy i życia. Przyszłość pracy i przyszłość przemysłu musi być przygotowana na bezprecedensowe wyzwania w drodze do połowy XXI wieku i Przemysłu 4.0.

Inwestycje w długotrwałe uzdrowienie gospodarcze
• Promowanie wewnętrznego popytu poprzez wzrost realnych wynagrodzeń wraz ze wzrostem inflacji i wydajności
• Przywrócenie inwestycji publicznych, które osiągnęły najniższy do tej pory poziom do ich średniej historycznej
• Wspieranie prywatnych inwestycji
• Unikanie restrykcyjnej polityki wewnętrznej dewaluacji poprzez dalsze pogłębianie europejskiej unii monetarnej
• Zmiana podstawy podatku od pracy do środowiska i dobrobytu
• Ustanowienie zasad, które przywrócą podstawowe funkcje sektora finansowego: poszukiwanie oszczędności i przekształcanie ich w produktywne inwestycje w realną gospodarkę

Aktualna sytuacja pracowników przemysłu
10 lat od wybuchu kryzysu rany są nadal głębokie. 19 milionów ludzi nadal nie ma pracy (porównując do 26 milionów w szczytowym momencie kryzysu w 2013 roku), podczas, gdy wiele miejsc pracy to umowy czasowe (20% wszystkich miejsc pracy) lub w niepełnym wymiarze (14%). W Europie południowej bezrobocie jest niedopuszczalnie wysokie.
Strukturalne nierówności zostały skorygowane za pomocą „wewnętrznej dewaluacji”, ładniejsze określenie obniżek płac i demontaży układów zbiorowych, ochrony pracy i systemów ochrony społecznej.

Czego wynikiem są nierówne dochody oraz liczba niepewnych miejsc pracy. Podczas, gdy wskaźnik przejścia na umowy stałe jest niski. Niepełne zatrudnienie (mimowolny niepełny wymiar oraz zniechęceni pracownicy – ludzie nie są już dostępni na rynku pracy) jest nadal wyższe niż było przed kryzysem. Procent „biednych pracujących” (gospodarstwa, gdzie przychód jest poniżej 60% średniego dochodu) wzrósł do prawie 10%. Dodatkowo, rynek pracy staje się coraz bardziej spolaryzowany, co wynika z gwałtownego spadku liczby miejsc pracy dla średnio wykwalifikowanej siły roboczej, głównie w przemyśle i budownictwie.

IndustriAll Europa uważa, że najwyższy czas na przywrócenie naszego europejskiego modelu społecznego poprzez potwierdzenie i wzmocnienie praw pracowniczych, dialog społeczny i układy zbiorowe.

Wzmocnienie pozycji pracowników zaczyna się od wysokiej jakości miejsc pracy i bezpieczeństwa zatrudnienia
• Dostępne dla wszystkich standardowe umowy o pracę na pełny etat na czas nieokreślony
• Redukcja utrzymujących się luk w płacach pomiędzy Wschodem i Zachodem oraz Północą i Południem Europy
• Wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Społecznych
• Wzmocnienie prawa pracy oraz struktur i instytucji układów zbiorowych
• Zwalczanie ubóstwa pracujących.

To również najwyższy czas na nowe podejście do polityki płac. Stwierdzenie, że ‘każda praca jest lepsza niż żadna’ powinno być zastąpione obietnicą ‘większej ilości dobrych miejsc pracy”.
Europejski Filar Praw Społecznych wraz z jego 20 zasadami powinien być budowany przez nowych komisarzy i nowych członków Parlamentu Europejskiego począwszy od 2019 roku. Tutaj Komisja Europejska ma szansę na stworzenie realnych różnic w życiu pracujących. W czasach kiedy eurosceptycyzm i polityka ekstremistyczna są powszechne, Europa Społeczna jest jedynym obszarem, gdzie mocne argumenty mogą być użyte nie tylko dla większej ilości dobrych miejsc pracy, ale również dla większej i lepszej Europy. EFPS musi zostać koniecznie zmieniony w konkretne działania, aby wszyscyobywatele UE mogli cieszyć się z nowych praw.
Wykwalifikowani, zaangażowani i lojalni pracownicy nie są kosztem lecz atutem i kluczem prowadzącym do wydajności ekonomicznej. Innowacyjna, oparta na wiedzy gospodarka nie może być zbudowana z pozbawionych kwalifikacji, nisko opłacanych i niepewnych pracowników. Zapewnienie, że pracownicy są i pozostaną wyposażeni w umiejętności, które są istotne dla ich zdolności do zatrudnienia i bezpieczeństwa na rynku pracy, która przechodzi poważne transformacje jest priorytetem w szybko zmieniającym się przemyśle.
Umiejętności są ważnym katalizatorem dla innowacji i tworzenia ‘wartości dodanej’. Światowej klasy przemysł opiera się mocno na wykwalifikowanej sile roboczej na wszystkich poziomach umiejętności,
wiedzy i kompetencji. Budowanie uczącego się społeczeństwa jest zatem podstawowym warunkiem budowy innowacyjnej gospodarki.
Obecnie 70 milionów dorosłych Europejczyków ma braki w odpowiednim przeszkoleniu i umiejętnościach pisania, podczas gdy 169 milionów nie posiada podstawowych umiejętności z zakresu liczenia i kompetencji „cyfrowych”. Jednocześnie konfrontujemy się z niedopasowaniem umiejętności w wielu sektorach. To najwyższy czas na wzrost inwestycji w jakość edukacji, szkoleń i profesjonalny rozwój przez cały okres aktywności zawodowej.

Zwiększenie umiejętności
• Zintensyfikowanie badania umiejętności na podstawie dialogu społecznego
• Zapewnienie równego dostępu do szkoleń dla wszystkich dzięki indywidualnemu prawu do szkoleń
• Stworzenie kultury kształcenia ustawicznego i promocja nauki opartej o pracę
• Inwestycje w przekwalifikowania i dokształcanie starszych pracowników
• Promocja integracji umiejętności miękkich, cyfrowych oraz z zakresu nauk ścisłych na wszystkich poziomach edukacji i szkoleń.

Sprawiedliwa transformacja a rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi
Zmiany klimatyczne i powszechna społeczna chęć przejścia w stronę bardziej zrównoważonej i niskowęglowej gospodarki jest warunkiem, który przemysł musi przestrzegać dla dobra naszej planety i ludzi.
Zmiany na gospodarkę obiegu zamkniętego będą kluczowe dla rozwoju zrównoważonego oraz wydajnego pod względem surowcowym przemysłu i to samo odnosi się do całej mobilności przemysłu z powodu wymagań dotyczących redukcji emisji węgla.
Przemysł jutra będzie korzystał z wydajnych pod względem energetycznym i materiałowym procesów, używał odnawialnych i poddanych recyclingowi materiałów i przyjmował coraz bardziej zrównoważone modele biznesowe. Przez okres ostatnich 10 lat recesji stworzono ponad milion miejsc pracy w „zielonej” gospodarce i według nas przemysł może wiele zyskać na oszczędnościach energetycznych i materiałowych podczas, gdy gospodarka obiegu zamkniętego tworzy wewnętrzne miejsca pracy, które nie mogą być przeniesione. Pomimo to gospodarka niskowęglowa będzie prowadzić do istotnych zmian w większości istniejących sektorów przemysłu. Niektóre z tradycyjnych gałęzi przemysłu/sektorów mogą mieć zdolność rozwinięcia nowych szans biznesowych podczas, gdy inne mogą doświadczać bolesnej restrukturyzacji i zmian.

Uczynić przemysł motorem zrównoważonego rozwoju
• Odkrycie synergii pomiędzy zrównoważonym a gospodarczym rozwojem poprzez dalsze ulepszanie narzędzi dla zrównoważonej polityki przemysłowej
• Stworzenie zindustrializowanej gospodarki obiegu zamkniętego wykraczającej poza recycling a koncentrującej się na długim cyklu życia, naprawach, powtórnym użyciu i przetwarzaniu produktów
• Ambitnej polityce klimatycznej powinna towarzyszyć ambitna polityka unikania ‘ucieczki węgla’: relokacji działań do krajów spoza UE, które nie mają tych samych ambicji środowiskowych
• Mocne wsparcie dla ‘głębokiej dekarbonizacji’ energochłonnych gałęzi przemysłu europejskiego i dla rozwoju realnych metod przechwytywania i ponownego wykorzystania węgla
Przejście do systemu czystej energii będzie miało wpływ na niektóre regiony opierające się na paliwach kopalnych, starej energii i infrastrukturze przemysłowej. Naszym głównym zadaniem jest podkreślenie
regionalnego wymiaru tego problemu oraz położenie nacisku na tworzenie miejsc pracy tam gdzie one zanikają.

Sprawiedliwa przemiana energetyczna
• Energia powinna być bezpieczna, zrównoważona, wystarczająca oraz dostępna dla społeczeństwa i przedsiębiorstw w przewidywalnych i przystępnych cenach
• Dekarbonizacja naszej gospodarki będzie wymagać ogromnych inwestycji w tworzenie i dystrybucję energii odnawialnej
• Wsparcie nowych przełomowych technologii dotyczących wydajności energetycznej i magazynowania energii
• Zagwarantowanie tego, aby przejście do gospodarki niskowęglowej było sprawiedliwe poprzez zapewnienie przegrupowania pracowników oraz bezpieczeństwa socjalnego
• Polityka przemysłowa mająca ambicje utrzymania, tworzenia i ponownego ustanowienia łańcuchów wartości przemysłowej dla dóbr energetycznych i tym samym zapewnienia przyszłych miejsc pracy i rozwoju

Miejsce europejskiego przemysłu w świecie Europejski przemysł, aby zachować konkurencyjność na całym świecie potrzebuje ambitnych polityk przemysłowych. Co więcej, przemysł europejski musi pozostać liderem w dostarczaniu rozwiązań dla wielu problemów społecznych, z którymi mamy do czynienia: mobilność, starzejące się społeczeństwo, zrównoważona energia, globalne ocieplenie, cyfryzacja. Aby wspomóc przemysł w zmierzeniu się z tymi wyzwaniami na poziomie europejskim konieczne jest zsynchronizowane i całościowe podejście. Same tylko krajowe polityki przemysłowe nie są w stanie sprostać tym wyzwaniom. Polityka przemysłowa jest bez wątpienia jednym z obszarów gdzie „większościowa Europa może dokonać pozytywnej zmiany”.
Ścieżki prowadzące do europejskiej polityki i koniecznych zmian muszą opierać się na podstawie jakościowych produktów, mających długą żywotność, nadających się do recyclingu, o ograniczonym wpływie na środowisko, bezpiecznych w użytku, mających najwyższe standardy cyberbezpieczeństwa, konkurencyjnych itd. Dobrej jakości produkty idą w parze z dobrej jakości procesami produkcji i jakością miejsc pracy.
Ponadto, uczciwość powinna być kamieniem węgielnym europejskiej polityki przemysłowej zawartej w odpowiednich regułach konkurencji dla przedsiębiorstw i między gospodarkami krajowymi, sprawiedliwego opodatkowania i dystrybucji wartości dodanej pomiędzy pracą a kapitałem i wzdłuż łańcuchów wartości.

Firmy muszą inwestować w miejsca pracy a nie w raje podatkowe
• Wprowadzenie obowiązkowej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz wdrożenie sprawozdawczości według krajów
• Wszystkie sztuczne porozumienia podatkowe, które nie odzwierciedlają realnej sytuacji gospodarczej powinny być negowane i odpowiednio opodatkowane
• Zintensyfikowanie wysiłków w celu zlikwidowania wszystkich luk podatkowych, rajów podatkowych i wszystkich uzgodnień w i poza Unią Europejską oraz promocja automatycznej wymiany informacji jako globalnego standardu
• Stworzenie unijnego organu podatkowego
• Promowanie sprawiedliwych modeli opodatkowania cyfrowej gospodarki

IndustriAll wierzy, że Unia Europejska nie będzie biernie akceptować spadku lub stagnacji działalności produkcyjnej i miejsc pracy. Europa była podstawą pierwszej i drugiej rewolucji przemysłowej. I powinna pozostać na czele obecnej niskowęglowej i cyfrowej rewolucji.
Nasza wizja przyszłości przemysłu ma na celu pokazać w jaki sposób zasady jakości i sprawiedliwości mogą przyczynić się do silnego i wiodącego w świecie europejskiego przemysłu. Dokument ten próbuje podkreślić szanse na stworzenie wartości dodanej i miejsc pracy w zmodernizowanym przemyśle, budowanym na cyfrowych i niskowęglowych technologiach. Naszym celem jest również przygotowanie pracowników, sektorów i regionów na zmiany strukturalne, z którymi będą musieli się zmierzyć w przyszłości.
Zaangażowanie pracowników produkcyjnych do podejmowania strategicznych decyzji jest kluczowym warunkiem sukcesu w drodze do zrównoważonego, opartego na wiedzy, oszczędnym jeśli chodzi o zasoby i wysokiej wydajności przemysłu. Odnowa przemysłowa i dobrze rozwijający się przemysł są możliwe jedynie w oparciu o wysokiej jakości miejsca pracy i zaangażowanie pracowników. Korzyści płynące z postępu powinny być sprawiedliwe rozdzielone pośród wszystkich pracujących w drodze do nowej przemysłowej przyszłości Unii Europejskiej.
Jesteśmy przekonani, że nasz wyrafinowany model społeczny stwarza warunki ramowe dla udanej przemiany przemysłowej, zdolne zatrzymać erozję produkcji i tworzące nowe i godne miejsca pracy, które dadzą podstawę silnemu, konkurencyjnemu przemysłowi europejskiemu na szczeblu globalnym.

Uczciwa globalizacja, uczciwy handel, uczciwe podatki
Globalizacja objęła dużą część europejskiego przemysłu, który aktualnie jest bardzo zależny od eksportu i stał się częścią kompleksowego transgranicznego łańcucha wartości na coraz bardziej zglobalizowanym rynku. Umowy handlowe stały się bardzo ważnym narzędziem regulacji i zabezpieczenia uczciwego handlu dla europejskiego przemysłu i powiązanych z nim usług. Globalizacja doprowadziła również do zasadniczych i gwałtownych zmian na światowym rynku towarów, kapitału i pracy. Jednym z przykładów jest pojawienie się nowych „wielkich graczy” jak Chiny, Indie na Wschodzie, podczas gdy w tym samym czasie spoglądając na Zachód stoimy w obliczu stałego wzrostu polityki „Ameryki na pierwszym miejscu”. Te zasadnicze zmiany w globalnym świecie wzywają raczej do europejskich niż krajowych strategii i odpowiedzi.

Polityka handlowa nie powinna tworzyć tylko biznesu dla międzynarodowych przedsiębiorstw, ale ponad wszystko przynosić korzyść zwykłym ludziom. Polityka handlowa powinna zapewnić, że importowane towary, które konsumujemy są produkowane przez ludzi, którzy nie są nadmiernie eksploatowani, którzy otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie, którzy pracują w bezpiecznym środowisku i którzy są zatrudniani przez przedsiębiorstwa respektujące międzynarodowy kodeks postępowania.
IndustriAll Europa uważa uczciwe opodatkowanie przedsiębiorstw jako kamień milowy w naszym europejskim modelu społecznym. Uczciwy podział obciążeń pomiędzy podatnikami i uczciwa konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami nie mogą być podważane przez unikanie podatków. Należy pilnie zająć się wewnętrzną konkurencją podatkową między rządami w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich, ponieważ prowadzi ona do wyścigu w dół, jeśli chodzi o efektywne stawki podatkowe, a zatem o dochody z podatków i usługi publiczne. IndustriAll Europa wzywa do uczciwej globalizacji, uczciwego rynku i uczciwych podatków dla wszystkich.
Ludzie, nie zyski, powinni być podstawą każdego wspólnego europejskiego handlu lub polityki podatkowej

Handel musi być uczciwy, aby skorzystało wielu
• Unikanie wojen handlowych poprzez ożywienie wielostronności w handlu
• Poprawa demokratycznej legitymacji umów handlowych poprzez pełną przejrzystość i zaangażowanie udziałowców oraz poprzez zachowanie prawa do regulacji dla rządów
• Uzupełnienie ofert handlowych o możliwe do wyegzekwowania zapisy dotyczące zrównoważonego rozwoju i praw pracowniczych
• Promowanie sprawiedliwego handlu za pomocą skutecznych instrumentów ochrony handlu i wzajemności w dostępie do rynku (inwestycje, zamówienia publiczne)
• Promowanie dobrego zarządzania na skalę globalną poprzez unikanie korupcji i nielegalnego handlu i fałszerstw poprzez stworzenie ram prawnych dla odpowiedzialności korporacyjnej w całym łańcuchu wartości.

Przejście do „Przemysłu 2030” w sposób społecznie odpowiedzialny
Polityka przemysłowa powinna odgrywać wiodącą rolę w dostarczaniu rozwiązań dla wyzwań społecznych i kierować się ku nowym paradygmatom, które nie powstają spontanicznie ze strony sił rynkowych (internet, GPS oraz gospodarka bezemisyjna są efektem polityki publicznej!).

Innowacja przez Wszystkich, dla Wszystkich
• Utrzymywać UE w czołówce rozwoju technologicznego
• Znacznie zwiększać inwestycje w badania przemysłowe, rozwój i innowacje, aby wesprzeć realizację celów społecznych
• Promować uczestnictwo pracownika jako kluczowego czynnika dla kultury firmy, który zwiększa innowacyjność
• Stworzyć transeuropejskie ekosystemy innowacji w celu uniknięcia podziału
• Zapewnić ustanowienie pierwszego przemysłowego zastosowania subsydiowanych badań wewnątrz Europy
Cyfryzacja wyzwala nową rewolucję przemysłową w prawie wszystkich sektorach przemysłowych. Cyfryzacja zarówno procesów produkcyjnych, jak i produktów końcowych jest zmianą sposobu, w jaki się rozwijamy, projektujemy i produkujemy nasze produkty, jak handlujemy i jak organizujemy pracę i nasze miejsca pracy.
Z punktu widzenia industriAll Europa, cyfryzacja przemysłu europejskiego nie może
i nie powinna być zatrzymana. Zamiast tego należy wprowadzić strategie, aby uczynić krok w kierunku społecznie zrównoważonego przemysłu 4.0. Wiele miejsc pracy może jednak zostać zastąpione przez technologie cyfrowe. Te zagrożone miejsca pracy są najczęściej typowe dla przemysłu, włączając w to pracowników administracji.
Cyfryzacja koncentruje siłę i bogactwo w tych zakładach kontrolujących platformy, oprogramowanie lub dane. Kwestionuje również podstawy stałego zatrudnienia,
w pełnym wymiarze czasu pracy oparte na układach zbiorowych, ponieważ wszystkie funkcje tych relacji (włączając w to kontrolę zadań) można wykonać indywidualnie, automatycznie i na odległość.

Zdigitalizowany przemysł jako proces wspólnego postępu.
• Wykorzystanie potencjalnych technologii cyfrowych do rozwiązania „wielkich wyzwań społecznych”
• Przywrócenie wiodącej pozycji przemysłowej w częściach elektronicznych i inwestowanie w rozwój nowych sektorów ICT takich jak Big Data Analitics (analiza dużych, różnorodnych, zmiennych zbiorów danych),

Sztuczna inteligencja, Zaawansowana produkcja
• Inwestycje w infrastrukturę cyfrową we wszystkich regionach i krajach członkowskich
• Przewidywanie i zarządzanie możliwym negatywnym wpływem na jakość i ilość miejsc pracy
• Unikanie powstania nowej nieformalnej gospodarki poprzez regulowanie rynku umów krótkoterminowych i zapobieganie powstaniu cyfrowych monopoli
• Promocja umiejętności cyfrowych na wszystkich poziomach zawodowych.

Dążenie do niskowęglowej gospodarki, cyfryzacja i globalizacja będą w wielkim stopniu zmieniać świat pracy. Te niszczące trendy będą wpływały na liczbę miejsc pracy, jakość zatrudnienia, potrzebne umiejętności, relacje przemysłowe i systemy ochrony społecznej.
Wpływ zmian strukturalnych na zatrudnienie musi być odpowiednio ukierunkowany. Radzenie sobie ze zmianami strukturalnymi stanowi wyzwanie, ponieważ w wielu przypadkach, nowe zatrudnienie będzie tworzone w innym czasie, innym miejscu i dla innych profili umiejętności od tych miejsc pracy, które staną się przestarzałe. Należy za wszelką cenę uniknąć masowych zwolnień i upadku regionów.
Społecznie zrównoważone i odpowiedzialne podejście do przewidywania, planowania i zarządzania zmianą oraz restrukturyzacja będą wymagać drastycznych zmian, oczywiście z dala od strategii zakładów opartych o maksymalne zyski w krótkich terminach i w kierunku długoterminowych strategii opartych na uczestnictwie pracowników, wizji długoterminowej przyszłości firmy i integrację długofalowych wyzwań gospodarczych i społecznych opartych na działalności przemysłowej o wysokiej wartości dodanej.

Nie powstrzymujmy zmian: Przewidujmy je!
• Wzmocnijmy dialog społeczny na wszystkich poziomach (zakładu, sektora, regionalnym i krajowym)
• Promujmy demokrację w miejscu pracy poprzez wzmocnienie prawa do informacji, konsultacji i uczestnictwa
• Organizujmy łagodne przejście z jednej pracy do drugiej i rozwińmy minimalne europejskie standardy, aby uniknąć zwolnień
• Promujmy rozwój ambitnych regionalnych programów rozwoju regionów dotkniętych niekorzystnymi przekształceniami strukturalnymi
IndustriAll Europa wierzy, że Unia Europejska, jej polityczni liderzy i decydenci powinni podejść dwutorowo do jakiejkolwiek przyszłej strategii przemysłowej. Trwałość i uczciwość powinny być podstawą opracowywania strategii, uwzględniając w szczególności polityki sektorowe i podejście regionalne.Sektorowe polityki przemysłowe są istotne dla utrzymania różnorodności przemysłu
i szerokiej bazy przemysłowej wewnątrz Unii Europejskiej. IndustriAll Europa wspiera ukierunkowane plany działań dla wszystkich sektorów/ łańcuchów dostaw interesów strategicznych lub których dotykają zmiany strukturalne. Polityka przemysłowa ma ważny wymiar regionalny. Rozwój przemysłowy Europy pokazuje silne zaburzenia równowagi, które również odzwierciedlają silne cechy aglomeracyjne działalności przemysłowej.

Płace do warunków pracy, nawet szanse na znalezienie pracy w ogóle, różnicują się w znacznym stopniu w Unii Europejskiej. Podziały regionalne nie ograniczają się jedynie do Północno-Południowego
i Wschodnio-Zachodniego, ale istnieją uderzające kontrasty pomiędzy warunkami jakich doświadczają pracownicy, czasami w ramach jednej firmy, w Niemczech lub Grecji, Bułgarii lub Belgii.
Jesteśmy w przełomowym momencie, nie tylko dla pracowników, ale i społeczeństwa jako całości. IndustriAll Europa wierzy, że przyszła polityka przemysłowa Europy powinna łączyć w sobie wyzwanie utrzymania Europy jako kwitnącego, w ujęciu globalnym regionu przemysłowego z poprawą jakości życia i jakości miejsc pracy.

Wspieranie sektorów i regionów przez politykę sektorową
• Ukierunkowane plany działań dla wszystkich sektorów i łańcuchów dostaw interesów strategicznych
• Pełne otwarcie potencjału regionów modernizację przemysłu, wzmocnienie systemów innowacji, promocję rozpowszechniania i przyjmowania nowych technologii
• Szczególna uwaga dla regionów mniej rozwiniętych i będących w trakcie przekształceń.
• Pełne wykorzystanie zamówień publicznych (14% PKB) jako narzędzia polityki przemysłowej służące do integrowania innowacyjnych, zielonych i społecznych kryteriów w przetargach publicznych
• Zwiększenie udziału własnego europejskiej polityki przemysłowej przez regiony i kraje członkowskie

Przyszłość przemysłu jest kluczowa dla dobrze prosperującej Europy i my w imieniu naszych członków pracujemy na rzecz przyszłości , która przyniesie korzyści dla przemysłu i pracowników oraz utrzyma
miejsca pracy w Europie.

Unia Europejska potrzebuje silnej i ambitnej polityki przemysłowej, która przyniesie korzyści dla przemysłu, pracowników i całego społeczeństwa. Przyszła strategia przemysłowa Unii Europejskiej musi u swoich podstaw mieć wymiar społeczny (wartości, społeczeństwo, ludzie i pracownicy). Nikt nie powinien być pominięty w tych przemianach i w projektowaniu przemysłu europejskiego do 2030 i poza.

Produkcja jest naszą przyszłością. Pracownicy są sercem europejskiej produkcji przemysłowej i nie można tworzyć żadnej przyszłej strategii bez istotnego ich udziału.

Poprzez ten dokument i nasz bardziej szczegółowy Plan Działań industriAll Europa, w imieniu 7 milionów swoich członków, zmierza do wytworzenia uczciwej i zrównoważonej przyszłości dla europejskiego przemysłu i jego pracowników.