Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Celem projektu, którego jednym z partnerów jest Krajowy Sekretariat Metalowców NSZZ „Solidarność” jest identyfikacja, na poziomie krajowym i europejskim, dobrych praktyk w obszarze opieki społecznej przedsiębiorstwa, rozumianej nie jako wyniku liberalizacji przedsiębiorstwa, lecz raczej jako grupy usług społecznych będących wynikiem uzgodnień pomiędzy przedsiębiorstwem a związkiem.
Obszar przedsiębiorstwa jest najodpowiedniejszy dla rozwoju środków opieki społecznej ze względu na łatwość identyfikacji potrzeb pracowników we wspólnym ujęciu czasu pracy i życia prywatnego. Dodatkowo w firmie możliwe jest zweryfikowanie inicjatyw związanych z opieką społeczną w kontekście poprawy nastroju w biznesie. Wynikające z tego pozytywne rezultaty dotyczą zarówno pracowników (oszczędności kosztów i czasu poświęconego na opiekę osobistą i członków rodziny, wpływające na lepsze postrzeganie korzyści otrzymanych od firmy) i dla zakładu (redukcja zwolnień, poziom zaangażowania pracowników). W szczególności w ramach projektu zostaną przeanalizowane i zidentyfikowane dobre praktyki wynikające ze współpracy pomiędzy ERZ-ami a związkami zawodowymi w przedsiębiorstwie. Pozwoli to przedstawicielom pracowników na korzystanie z dwóch narzędzi: doświadczenia z prawa do informacji i konsultacji przynależnego ERZ-om (chociaż nie mają możliwości negocjowania porozumień w przedsiębiorstwie) i umiejętności negocjacyjnych będących przywilejem związków zawodowych do określenia porozumień na polu opieki społecznej przedsiębiorstwa.

Partnerami projektu są związki zawodowe z sektora metalowego i finansowego dobrane w oparciu o geograficzne i kulturowe tradycje/doświadczenia w trzy grupy robocze: grupa krajów „Śródziemnomorskich” (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Francja i Włochy), grupa krajów północnej kultury związkowej (Belgia, Szwecja, Litwa, Dania) i grupa krajów nowej Europy (Słowenia, Węgry, Polska i Serbia). Udział partnerów z wielu krajów jest istotnym warunkiem i gwarancją wysokiego poziomu zaangażowania partnerów w działania. Każdy partner ma swojego przedstawiciela w Komitecie Sterującym, gdzie podejmowane są strategiczne i taktyczne decyzje związane z projektem, ponadto każdy partner zapewni uczestnictwo we wszystkich działaniach: grupach badawczych i analizach, dochodzeniach i ankietach, szkoleniach i warsztatach. W każdej grupie obecny jest przynajmniej jeden przedstawiciel ERZ z powyższych sektorów. Każda grupa stworzy samodzielnie własną analizę kontekstową w celu identyfikacji dobrych praktyk związkowych z zakresu opieki społecznej przedsiębiorstwa w swoich krajach. Dodatkowo, każda grupa będzie miała za zadanie zidentyfikować, zbadać i przestudiować jedną z trzech podobnych kategorii, na które zwyczajowo dzieli się opieka społeczna przedsiębiorstwa:
– „obszar czasowy”, zawierające te środki, które wpływają na elastyczność pracy uznawanej jako większa samodzielność w zarządzaniu ich czasem pracy,
– „obszar rodzinny”, zawierający oferowane pracownikowi usługi, które wspierają opiekę nad członkami rodziny,
– „obszar własny”, zawierający te usługi wpływające na samopoczucie oraz psychiczne i psychologiczne zdrowie pracownika, jak również jego rozwój zawodowy i kulturalny.
W ramach projektu odbędą się trzy spotkania lokalne przeznaczone dla trzech grup roboczych z przypisanymi partnerami (jeden dzień na każde); dwudniowe spotkanie dyskusyjne dotyczące wyników prac w grupach i realizowanego zadania; jednodniowe warsztaty oraz dwudniowe kurs szkoleniowy i konferencja końcowa.
Czas trwania projektu obejmuje 24 miesiące – od połowy grudnia 2017r. do połowy grudnia 2019r.