Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Projekt Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” dofinansowany z Komisji Europejskiej pt. „ERZ-właściwe postępowanie z informacją ekonomiczną kluczem do efektywnej komunikacji i negocjacji”

Uczestnicy projektu – członkowie ERZ z 5 sektorów z przemysłów: metalowego, spożywczego, handlu, lekkiego, chemicznego.

Cel projektu – poprawa pracy członków ERZ poprzez wypracowanie mechanizmu postępowania z informacją – w tym poufną, oraz nabycie umiejętności pozyskiwania, wykorzystywania i bezpiecznego przekazywania informacji finansowych i poufnych na poziom sektora i Komisji Zakładowej.

Wybór powyższego celu wynika z problemów zgłaszanych przez członków ERZ w poprzednim projekcie KK NSZZ „S” , który dotyczył Ponadnarodowych Układów Ramowych (TCA). Główne uwagi dotyczyły sposobów przekazywania im (lub nieprzekazywania) przez Zarząd koncernu informacji finansowych i ekonomicznych. W ERZ istnieją lub współistnieją dwa zasadnicze problemy związane z informacją:
pierwszy – zarząd centralny odmawia informacji (powołując się na tajemnicę handlową, zagrożenie interesów, rynek giełdowy itp),
drugi – informacja zostaje udzielona, ale członkowie ERZ nie wiedzą w jakim zakresie mogą/ powinni przekazać ją poza ERZ – m.in. pracownikom, strukturom branżowym itp.
Dodatkowo trudności nastręczają odmienne regulacje prawne w poszczególnych krajach UE. Kolejny problem dotyczy ograniczania dostępu do sprawozdań ekonomicznych firmy, w tym dokumentacji na poziomie lokalnym oraz powszechną wśród członków ERZ niewystarczającą umiejętność analizy informacji pochodzących ze sprawozdawczości finansowej w koncernie. To sprawia, że sposób zastosowania informacji może być albo trampoliną do dalszych etapów zaangażowania pracowniczego, czyli do komunikacji oraz współdecydowania, albo zaporą paraliżującą przejście do tych etapów.

Przebieg projektu
Zostanie opracowany nowy moduł szkoleniowy zawierający materiały związane z postępowaniem z informacją ekonomiczną (szczególnie w kontekście przekazywania jej na potrzeby sektora i pracowników koncernu) poszerzony o nowe wyzwania dotyczące RODO i Przemysł 4.0 (nowe technologie IT).
Przeprowadzonych zostanie 6 międzynarodowych szkoleń realizowanych wg tego samego programu (2,5 dnia) dla członków ERZ wytypowanych przez Sekretariaty Branżowe.
Planowane terminy i miejsca szkoleń:
• I – październik 2019 we Włoszech dla 6 członków ERZ z Polski i 12 z Włoch,
• II – grudzień 2019 w Rumunii dla 6 członków ERZ z Polski i 12 z Rumunii,
• III – styczeń 2020 w Polsce dla 14 kandydatów na członków ERZ z Polski i 4 z Macedonii,
• IV- marzec 2020 w Polsce dla 14 członków ERZ z Polski i 4 z Chorwacji,
• V- kwiecień 2020 w Hiszpanii dla 6 członków ERZ z Polski i 12 z Hiszpanii,
• VI-maj 2020 w Bułgarii dla6 członków ERZ z Polski i 12 z Bułgarii.
Szkolenia będą przygotowane i prowadzone przez partnera projektu Syndex Polska przy współudziale NSZZ „S” – dr Daniela Kiewry i dr Roberta Szewczyka.

Międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt z udziałem wszystkich ekspertów projektu z krajów partnerskich oraz Europejskich Federacji Branżowych planowana na II połowę września 2020.

Dodatkowo w każdym z 7 krajów partnerskich między czerwcem a listopadem 2019, będzie zorganizowane 1 spotkanie konsultacyjne na szczeblu krajowym z przedstawicielami pracodawców (w Polsce w projekcie uczestniczą organizacje pracodawców z Browary Polskie i Polbisco – przemysł spożywczy), ośrodków naukowych badających te zagadnienia, ekspertów i praktyków – członków ERZ. To jednodniowe spotkanie ma na celu wzajemne poznanie stanowisk uczestników i znalezienie sposobów przełamywania barier, z jakimi borykają się członkowie ERZ.

Spodziewane rezultaty projektu dla członków ERZ:
W czasie projektu trwać będzie praca międzynarodowej sieci ekspertów projektu, której celem jest opracowanie zawierające m.in.:
• Powiązania poufności informacji z prawodawstwem krajów partnerów projektu;
• Opracowanie dla członków ERZ jednolitego systemu uzyskiwania, zastosowania, przekazywania i wykorzystania informacji ekonomicznej zawierający zestaw priorytetów dotyczących wymiany takich informacji;
• Opracowanie jasnych wytycznych postępowania przez członków ERZ z informacją poufną (Art.8 Dyrektywy 2009/38) w powiązaniu z innymi dokumentami KE (SEC(2008)2155, Dyrektywy 2009/38/WE, 2001/86/WE, 2002/14/WE);
• Jednolity system uzyskiwania, zastosowania, przekazywania i wykorzystania informacji ekonomicznej z zestawem priorytetów dotyczących wymiany informacji,
• Wytyczne dla członków ERZ nt. postępowania z informacją poufną,
• Wnioski z raportów wynikających ze stosowania przetestowanej procedury komunikacji i jej wpływu na funkcjonowanie ERZ-tów w danym sektorze.