Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Rys historyczny

Krótka historia

Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” została utworzona jesienią 1980 roku w ówczesnej Hucie im. W. Lenina w Nowej Hucie dziś ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. Działalność Sekcji została reaktywowana w 1989 roku. 20 lipca 1989 roku Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność” odbywające się w Dąbrowie Górniczej w Hucie Katowice podjęło decyzję o utworzeniu Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” z siedziba w Kombinacie Metalurgicznym Nowa Huta, zatwierdziło regulamin działalności, dokonało wyboru władz Sekcji oraz wystąpiło z wnioskiem do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” o wyrażenia zgody na jej powołanie oraz zatwierdzenie regulaminu działalności.
Obecnie Sekcja zrzesza organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” działające w sektorach hutnictwa żelaza i stali, koksownictwa, metali nieżelaznych i innych.
Krajowa Sekcja Hutnictwa NSZZ „Solidarność” była jedną z trzech Sekcji – założycieli Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” co miało miejsce 19 kwietnia 1991 roku w Kozubniku – Porąbce.

Działalność

Zakres działalności Sekcji jest określony w jej regulaminie i dotyczy reprezentowania interesów branżowych zrzeszonych w niej organizacji oraz całego sektora. Pierwszym poważnym zadaniem było przygotowanie w październiku 1990 roku Raportu o stanie hutnictwa, który zawierał opis i ocenę sytuacji sektora i podkreślał potrzebę jego restrukturyzacji. Raport został opracowany z udziałem naukowców i praktyków z krajów rozwiniętych. W latach 1990-1992 przedstawiciel Sekcji uczestniczył w Zespole Sterującym opracowywanego na zlecenie Rządu RP przez tzw. Konsorcjum Kanadyjskie I Programu restrukturyzacji branży.

Negocjacje z Rządem prowadzone w latach 1990 – 1995 doprowadziły do powstania Zespołu Trójstronnego ds. restrukturyzacji branży, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod nazwą zespół Trójstronny ds. Społeczno-Gospodarczych Hutnictwa Żelaza i Stali. Zawarto pakiety socjalne: Hutniczy Pakiet Socjalny podpisany 7 stycznia 1999r., Koksowniczy Pakiet Socjalny podpisany 11 czerwca 2001r., Hutniczy Pakiet Aktywizujący podpisany 16 września 2003r. W ramach Zespołu opiniowano kolejne etapy programu restrukturyzacji branży.

W ramach kontaktów bilateralnych z pracodawcami a później z ich organizacją Związkiem Pracodawców Przemysłu Hutniczego oraz innymi związkami zawodowymi działającymi w sektorze podpisano 15 marca 1996 roku Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Przemysłu Hutniczego, który wszedł w życie 13.09.1996r. i obejmował większość pracowników branży.
Jako struktura założycielska Sekretariatu Krajowa Sekcja Hutnictwa prowadziła i nadal prowadzi aktywną działalność w jego ramach. Uczestnictwo w międzynarodowym ruchu związkowym daje możliwość szerokich kontaktów bilateralnych w ramach branży, jak również czynnego uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, seminariach pracach grup roboczych.

Współpraca ta m. in. wspiera działalność związków zawodowych w zakresie tworzenia i rozszerzania europejskich rad zakładowych, wprowadzenia cywilizowanego trybu konsultacji, nieskrępowanej wymiany doświadczeń. Dzięki afiliacjom w industriAll European Trade Union i IndustriALL Global Union uzyskujemy szybki i bezpośredni dostęp do informacji o sytuacji w sektorze, układach zbiorowych, zmianach własnościowych.