Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

STANOWISKO nr 1
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o
podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnienia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą wątpliwości.
Wykazy tych stanowisk szkodliwych występujących we wszystkich branżach powinny być zaakceptowane przez Sekretariaty Branżowe NSZZ „Solidarność”.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW uważają, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone konsultacji społecznej i przy ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też należy ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i dokonać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

STANOWISKO nr 2
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

W sprawie : opodatkowania składek członkowskich

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która zawierałaby zwolnienie statutowych wydatków związkowych z obowiązku powtórnego opodatkowania.
Uzasadniając w/w uchwałę wskazujemy na fakt, że składka jest pobierana z wynagrodzenia Członka związku po jego opodatkowaniu.

STANOWISKO nr 3
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” po raz kolejny zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która przywracałaby zlikwidowany akt prawny o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.
Uchylone przepisy nakładały na pracodawcę obowiązek stosowania ustalonych na dany rok (jak również na jego poszczególne kwartały), wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wskaźniki te uchwalane były w ramach Komisji Dialogu Społecznego . Po zmianach wynikających z ustawy z dn. 19.11.2009r. przedsiębiorcy będą samodzielnie określać poziom wzrostu przeciętnych płac w zależności od tego, jakimi środkami finansowymi będą dysponować.
Powyższa zmiana, dla mniejszych organizacji zakładowych, w praktyce oznacza pozbawienie ich prawnego narzędzia, które nakładałby na pracodawcę obowiązek zawarcia porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi działającymi w przedsiębiorstwie

STANOWISKO nr 4
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

W sprawie: ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy, dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapisów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych układów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pracy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogólnokrajowym.

STANOWISKO nr 5
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji Ustawy o związkach zawodowych o dodatkowe uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w zakresie takim samym jaki posiadają Rady Pracowników w wArt. 13. 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. O informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
(Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.)
Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:
1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;
2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;
3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.
2. Pracodawca przekazuje informacje w razie przewidywanych zmian lub zamierzonych działań oraz na pisemny wniosek rady pracowników.
3. Pracodawca przekazuje informacje w terminie, formie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji.
Powyższa zmiana pozwoli na wyrównanie poziomów otrzymywanych informacji w zakładach pracy co znacznie wzmocni zakładowe organizacje związkowe w negacjach z pracodawcą.

STANOWISKO nr 6
XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 07.06.2016

W sprawie: korzystanie z infrastruktury związku

Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnioskiem o wprowadzenie dla członków NSZZ „Solidarność” i ich rodzin możliwości korzystania z bazy sanatoryjno-hotelowo-wypoczynkowej należących do majątku NSZZ „Solidarność” na preferencyjnych warunkach.