Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

UCHWAŁA PROGRAMOWA XX WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW SEKCJI KRAJOWEJ BRANŻY METLOWCÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” NA KADENCJĘ 2010 -2014

 

Sekcja Krajowa Branży Metalowców od początku istnienia ma na celu tworzenie nowej rzeczywistości w branży metalowej ,przede wszystkim w obronie ludzkiej godności . Tą wartość pielęgnujemy w oparciu o zobowiązania wobec pracowników a nie wobec pracodawców. Poszukiwanie wspólnych wartości w walce o sprawiedliwość społeczną , to staranie się o wspólne dobro . Nie ma lepszej ochrony dla pracownika w branży niż rozsądnie i dobrze zorganizowana SKBM. Przyszły obecnie nowe zadania związane z ochroną praw pracowniczych . Naszym życzeniem jest by SKBM się rozwijała by miała więcej członków. Wielu pracodawców depcze ludzką godność, zastraszając swoich podwładnych.

Musimy poszukiwać wśród nas wspólnych wartości !

Nowi pracownicy z SKBM , którzy się organizują w nowych zakładach powinni wynegocjować dobre układy pracy, dobre traktowanie ,wyższe płace, przy wydatnej pomocy SKBM .

SKBM ROZPOWSZECHNIA I PRZYPOMINA PRZEPISY PRAWA, KTÓRE ZABRANIAJĄ DYSKRYMINACJI Z POWODU PRZYNALEŻNOŚCI DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO.

 

SKBM wobec nowych wyzwań europejskich i krajowych

Rząd PO – PSL wraz z poparciem SLD wprowadził drastyczne rozwiązania prowadzące do:

  • centralizacji funduszami społecznymi np. (ZUS- wypłata zmniejszonych świadczeń chorobowych dla osób po 50 roku życia)
  • Maksymalizacji zysków kosztem zatrudnionych, łamanie praw pracowniczych- nie wypłacając należnych świadczeń .

W wielu przedsiębiorstwach (małe , średnie) często załoga czeka na zaległą wypłatę wynagrodzenia , a działaczy NSZZ „Solidarność” broniących praw pracowników – przesuwa się na inne – gorsze stanowiska pracy lub pozbawia pracy. Środowiska liberalne dominujące w Polskim Parlamencie i będące na ich usługach , media – szerzą fałszywą opinię ,że za całe zło w kraju odpowiadają związki zawodowe , a przede wszystkim NSZZ „Solidarność”.

 

Polityka społeczna

Największym problemem jest brak zmiany radykalnej recesyjnej polityki gospodarczej oraz nowej polityki społecznej ukierunkowanej na poprawę warunków pracy i płacy .

  • SKBM będzie się domagała przestrzegania prawa pracy .
  • SKBM będzie preferowała porozumienia społeczne ,lokalne oraz ogólnopolskie.
  • SKBM będzie dążyła do wznowienia dialogu partnerskiego w Komisji Dwustronnej .
  • SKBM powinna dysponować rzetelną bazą danych swoich . członków .
  • SKBM powinna opracować analizy wzrostu cen leków swojej branży na podstawie danych ankietowych statystycznych( duża zachorowalność w branży)
  • SKBM będzie dążyła do wzrostów płac realnych w branży .
  • SKBM będzie dążyła do ratyfikacji przez Rząd Polski art.4 .pkt.1 Europejskiej Karty Społecznej w celu zapewnienia i zagwarantowania pracownikom prawa do wynagrodzenia , które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia ,oraz innych aktów prawnych MOP dotyczących zatrudnienia i ochrony pracy.
  • SKBM będzie oprotestowywała i egzekwowała od pracodawców terminowości wypłat wynagrodzeń za pracę .

 

Edukacja , nauka , kultura

W trosce o pomyślną przyszłość SKBM będziemy się domagać zwiększenia nakładów z SM , KK na dobrą edukację związkową dla młodych członków SKBM – ponieważ ich brak -powoduje degradację naszych członków , młodzież pełni obecnie wyłącznie drugorzędne funkcje społeczne i pracownicze w porównaniu z ich rówieśnikami z UE . Najbardziej efektywną inwestycją w przyszłość SKBM jest dobra edukacja jej członków i działaczy .

 

Struktura SKBM

Nasza struktura branżowa ,stosownie do wymogów czasu musi zapewniać efektywne realizowanie naszych zadań organizacyjnych. SKBM wypracuje analizy swojej skuteczności wraz ze sposobami ich wdrażania. Należy zwiększyć liczbę ukierunkowanych działaczy w SKBM w celu profesjonalnego działania w strukturze – w zakładach pracy .

 

Szkolenia związkowe

Dla młodych związkowców rozpoczynających działalność związkową w SKBM powinny być szkolenia SOD , z zakresu pozyskiwania nowych członków a także z organizowania się pracowników w nowych zakładach , negocjowania UZP ,jako SKBM powinna brać udział w szkoleniach medialnych organizowanych przez KK. Członkowie związku w organizacjach międzynarodowych powinni być przygotowywani na bieżąco do udziału w pracach międzynarodowych organizacji związkowych i ERZ , z uwzględnieniem skutków dla pracowników oraz organizacji skupionej w SKBM .

SKBM powinna w dalszym ciągu dokonywać wspólnych programów z innymi centralami związkowymi w Europie. SKBM na większą skalę powinna pozyskiwać środki finansowe na działalność struktury – wykształcenie dla SKBM osób piszących programy .

 

Aktualna informacja

Polityka informacyjna w SKBM wymaga poprawy , zgodnie z zaleceniami Rady Sekcji Krajowej , która utworzyła Serwis Informacyjny „Metal Wieści”, Oraz dąży do lepszego wykorzystania Internetu poprzez stworzenie strony internetowej. Zadaniem osób odpowiedzialnych za informację będzie w większym stopniu kreowanie SKBM oraz branży metalowej w mediach oraz przepływu informacji zewnętrznej oraz wewnętrznej między organizacjami dzięki rozwojowi pełnego Serwisu Informacyjnego w SKBM .

Ważnym zadaniem jest otworzenie portalu internetowego na przyzwoitym poziomie dla usprawnienia przekazu informacji przez Internet , w tym dotyczącego stosunków pracy , przeznaczonym – nie tylko dla członków SKBM .

Praktycznie każda MKZ ,KZ powinna posiadać na dzień dzisiejszy podstawowy sprzęt komputerowy. Dla tych organizacji w SKBM ,które nie posiadają sprzętu komputerowego , będzie wysyłany periodyk „Metal Wieści”

W akcji promocyjnej należy przede wszystkim nastawić się na zainteresowanie SKBM przez pracującą młodzież. Wiedza pomoże młodym pracownikom podjąć decyzję o przystąpieniu do branży – będzie to nowy sposób komunikacji .

 

Współpraca międzynarodowa

W międzynarodowych organizacjach i przedstawicielstwach związków zawodowych, do których należy SKBM po przez afiliację w EMF ,IMF będzie podejmował inicjatywy prowadzące do przeciwdziałania skutkom globalizacji negatywnym dla pracowników. Celem SKBM będzie również dążenie do uzyskiwania wpływu na politykę pracowniczą w przedsiębiorstwach międzynarodowych. SKBM będzie dążyła do uczestnictwa swoich przedstawicieli w komitetach tematycznych przy EMF lub IMF .

Relacje SKBM – Rząd

SKBM będzie się włączała do nacisku na Rząd polski , aby włączyć się do reguł działania w wymiarze socjalnym oraz wypracowywała zasadę przestrzegania podstawowych standardów pracy MOP .

nr.102 – o zabezpieczeniu społecznym

nr.168 o popieraniu zatrudnienia

nr.173 o ochronie roszczeń pracowniczych

Realizacja powyższych zadań doprowadzi do wzrostu zaufania naszych członków do SKBM.

Przy liberalnej doktrynie rządzenia branżą przez pracodawców , rosnącym bezrobociu spowodowanym recesją musimy wypracować większe poszanowanie dla pracowników .

Branży potrzebna jest silna SKBM .

Rada Sekcji Krajowej Branży Metalowców określi terminy i środki realizacji zadań programowych oraz wytypuje osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

 

Dokumenty do pobrania