Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Kongres industriAll Europa – Siła Związku

w dniach 31 maja/ 1 czerwca w Salonikach w Grecji odbył się śródokresowy Kongres industriAll Europe (Europejska Federacja Pracowników Przemysłu).
W Kongresie udział wzięło blisko 500 Delegatów z 32 krajów europejskich reprezentujących 109 Związków Zawodowych. Polska delegacja reprezentowana przez „Solidarność” składała się z przedstawicieli Sekretariatu Metalowców – Bogdana Szozdę, Andrzeja Karola oraz Andrzeja Gębarę, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki – Jarosława Grzesika oraz Sekretariatu Przemysłu Chemicznego – Mirosława Miarę. Z Polski udział również wzięli delegaci Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce zrzeszonych w OPZZ.
Kongres otworzył Sekretarz Generalny industriAll Luc Triangle. W otwarciu udział wzięli również Burmistrz Salonik, przedstawiciel EKZZ i inni.
Po rozpoczęciu Kongresu głos zabrali przedstawiciele Ukraińskich Związków Zawodowych opowiadając o wojnie i wszystkich okrucieństwach rosyjskich najeźdźców na mieszkańcach Ukrainy. Wyświetlono film pokazujący barbarzyństwo tej wojny. Kongres przez aklamację przyjął Stanowisko potępiające okrucieństwa żołdaków Putina. Przedstawiciele ukraińskich Związków Zawodowych podziękowali Związkom Zawodowym Europy, w tym Polsce, za wszelką pomoc i przyjęcie milionów ukraińskich obywateli.
Przyjęto również podobne Stanowisko potępiające reżim białoruski – z Białorusi wyjechało lub uciekło ok. 1 mln obywateli. W więzieniach oficjalnie przebywa ok. 1.500 więźniów politycznych, a naprawdę może być ich dużo więcej. Stosowane są tortury fizyczne i psychiczne działaczy związkowych.

Podczas Kongresu wiele dyskutowano o energii i jej kosztach, układach zbiorowych pracy i konieczności ich zawierania. Podano przykład Irlandii, gdzie jest obowiązek ich zawierania, pod rygorem wysokich kar. Wzmożono nacisk na zwiększanie ilości członków Związków Zawodowych.
Stwierdzono, że Europa będzie silna tylko wtedy, gdy silny będzie przemysł europejski, uwzględniając oczywiście ekologię i czystą energię. Musimy od nowa uprzemysławiać Europę, np. od jakiegoś czasu Europa straciła całą produkcję fotovoltaiki na rzecz Chin.
Przed Kongresem oraz po jego zakończeniu odbyły się posiedzenia Komitetu Wykonawczego celem podsumowania działań i wypracowania strategii na przyszłość.

A. Gębara

industriAll European Trade Union jest federacją niezależnych i demokratycznych związków zawodowych reprezentujących pracowników fizycznych i niefizycznych w sektorach: metalowym, chemicznym, energetycznym, wydobywczym, tekstylnym, odzieżowym i obuwniczym oraz branżach powiązanych. Mowa blisko 7 milionach pracujących mężczyzn i kobiet zrzeszonych w 177 krajowych organizacjach związkowych w 38 krajach europejskich. industriAll ETU jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) i partnerem IndustriALL Global Union. Działa wspólnie, aby połączyć i zoptymalizować siłę i komplementarność, aby lepiej chronić i zwiększać prawa pracowników w naszych branżach i sektorach.