Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Komitet Wykonawczy IndustriAll Europe uzgodnił przeprowadzenie europejskiej kampanii na rzecz sprawiedliwych przemian dla pracowników przemysłu

Kampania Just Transition rozpocznie się skoordynowaną, ogólnoeuropejską mobilizacją w dniach 25 października – 10 listopada 2021 r. Organizacje członkowskie przeprowadzą różne krajowe kampanie i wydarzenia. Towarzyszyć im będzie zintensyfikowany lobbing polityczny na poziomie UE oraz ogólnoeuropejska kampania w mediach społecznościowych. Poza dwutygodniową akcją, na poziomie regionalnym zorganizowana zostanie seria sektorowych dyskusji przy okrągłym stole oraz odbędą się wspólne działania z IndustriALL Global w związku z COP26, czyli Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu w Glasgow w 2021 r.

Dlaczego teraz? Unia Europejska przygotowuje się do zastosowania środków, które uzgodniła w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej (w pakiecie Fit for 55), a w grudniu spodziewane są dalsze propozycje. Polityka klimatyczna będzie jednocześnie wdrażana na całym kontynencie. Członkowie IndustriAll Europe zdecydowali zatem, że nadszedł czas, aby wzmocnić naszą walkę o silniejszy wymiar społeczny polityki klimatycznej w całej Europie!

Dlaczego się mobilizujemy? Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga znacznego ograniczenia emisji, począwszy od najbliższej dekady. Cykle inwestycyjne oznaczają, że wybór technologii na rok 2050 w wielu naszych sektorach zostanie dokonany przed rokiem 2030. Biorąc pod uwagę liczbę zagrożonych miejsc pracy i skalę trwającej transformacji, zakłócenia społeczne spowodowane źle zarządzanym przejściem mogą poważnie osłabić zdolność europejskiego Zielonego Ładu do odniesienia sukcesu i wyrządzić długoterminowe szkody naszym gospodarkom i społeczeństwom. Ponieważ Europejski Zielony Ład jest zamierzoną polityczną ingerencją w siły rynkowe, politycy europejscy ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za zapewnienie ram Sprawiedliwego Przejścia dla dotkniętych nim pracowników i regionów, które zarządzają dekarbonizacją, zapobiegając jednocześnie dezindustrializacji.

Obrona interesów pracowników przemysłu. Pytanie nie brzmi „czy”, ale „jak” dekarbonizować nasz przemysł, aby żaden pracownik i żaden region nie pozostał w tyle. Tylko silny głos pracowników przemysłu w procesie transformacji może to zapewnić. Platforma polityczna ustalona przez członków Komitetu Wykonawczego industriAll Europe określa nasze konkretne żądania:

Zasoby: Przygotowanie pracowników do przemian wymaga odpowiednich inwestycji. Potrzeba więcej pieniędzy na wspieranie zmiany miejsca pracy, na programy przekwalifikowań i podnoszenia kwalifikacji. Wielkość Funduszu Just Transition obecnie nie odpowiada wyzwaniu.
Mapowanie skutków dla zatrudnienia. Bez zrozumienia, gdzie dokładnie znajdują się pracownicy, których to dotyczy, nie można dostosować programów przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji w taki sposób, aby zapewnić zmianę pracy. Analiza ta musi być przeprowadzona przez władze publiczne w koordynacji z partnerami społecznymi.
Przewidywanie zmian i dialog społeczny dla wszystkich pracowników: W 2013 roku Parlament Europejski zaproponował europejskie ramy prawne dotyczące przewidywania zmian i zarządzania nimi – należy je stworzyć, aby zapewnić pracownikom prawo do współdecydowania o przemianach w ich miejscach pracy i regionach, wzmacniając dialog społeczny i negocjacje zbiorowe.
Zestaw narzędzi zapewniających poszczególnym pracownikom płynne przejście: Aktywna polityka rynku pracy musi uwzględniać pilną potrzebę kształcenia i szkolenia. Należy zapewnić przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji, aby przygotować pracowników do pracy w ramach przekształcających się gałęzi przemysłu i pomiędzy nimi. Każdy pracownik, niezależnie od swojej umowy, musi mieć prawo do wysokiej jakości szkoleń i uczenia się przez całe życie.
Współpraca polityczna i wymiana dobrych praktyk: Sprawiedliwa transformacja będzie miała miejsce lokalnie, w regionalnych gospodarkach i miejscach pracy, ale wiele można osiągnąć dzięki wspólnym celom politycznym i wymianie dobrych praktyk. Na przykład platforma „Just Transition” powinna zostać rozszerzona na wszystkie sektory, na które wpływ będzie miał europejski Zielony Ład.

https://news.industriall-europe.eu