Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Komitet ds. Stali OECD: pracownicy ostrzegają przed brakiem sprawiedliwej transformacji w przemyśle

Pracownicy wyrażają zaniepokojenie brakiem sprawiedliwej transformacji w sektorze stalowym. Globalna nadwyżka mocy produkcyjnych wciąż rośnie. Powodem jest połączenie nieodpowiedzialnych praktyk niektórych dużych międzynarodowych korporacji stalowych i błędnych działań niektórych rządów, które zwiększają moce produkcyjne zamiast inwestować w zieloną transformację.

Na posiedzeniu Komitetu Stali OECD w Paryżu w dniach 25-26 marca członkowie Komitetu Doradczego Związków Zawodowych (TUAC) stwierdzili, że ten brak wizji zepchnie na bok dobrostan i głosy pracowników przemysłu stalowego na rzecz krótkoterminowej maksymalizacji zysków.

TUAC podniósł w szczególności kwestie związane z niektórymi firmami stalowymi odmawiającymi zasiadania przy stole z przedstawicielami związków zawodowych, wspominając o konkretnym przypadku Tata Steel w Wielkiej Brytanii, podkreślając potrzebę zaangażowania pracowników od początku do końca procesu transformacji. W związku z doniesieniami o pogarszających się warunkach pracy w przemyśle stalowym na całym świecie, związki zawodowe nalegają, aby firmy inwestowały w swoje zakłady i pracowników, w tym w konserwację zakładów, a co za tym idzie w bezpieczeństwo i higienę pracy.

Sytuację pogarszają międzynarodowe firmy wykorzystujące konkurencję między państwami w zakresie wsparcia dekarbonizacji. Istnieje rosnąca obawa, że pracownicy poniosą koszty niezbędnych inwestycji w redukcję emisji dwutlenku węgla przez masowe zwolnienia, a nie podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowania, nawet w firmach stalowych, które nie znajdują się pod presją finansową.

Partnerzy TUAC twierdzą, że obecne zmiany w przemyśle stalowym nie są wyrazem sprawiedliwej transformacji, obawiają się raczej niesprawiedliwej transformacji, w której cele finansowe są realizowane ponad priorytetami środowiskowymi i społecznymi.

TUAC, IndustriALL Global Union i industriAll Europe pilnie wzywają do ponownej oceny priorytetów w przemyśle stalowym, opowiadając się za zrównoważonym podejściem z pracownikami przy stole negocjacyjnym.

„To wezwanie do działania dla wszystkich interesariuszy w przemyśle stalowym: sprawiedliwa transformacja nie podlega negocjacjom. Nadszedł czas, aby zastąpić korporacyjną chciwość nową wizją, która broni praw, bezpieczeństwa i godności każdego pracownika” – mówi Christina Olivier, asystentka sekretarza generalnego IndustriALL.

Przemysł stalowy jest jednym z sektorów najbardziej narażonych na zmiany klimatu i globalną nadwyżkę mocy produkcyjnych. Tylko poprzez wspólne działania i wspólną odpowiedzialność możemy chronić interesy pracowników i przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wzywamy rządy do uzależnienia wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z branży stalowej od nowych inwestycji w zielone technologie, utrzymania pracowników i poszanowania dialogu społecznego.

„Podczas gdy OECD wskazuje na rekordową globalną nadwyżkę mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym, ryzyko spowolnienia światowej gospodarki z powodu zaostrzenia polityki monetarnej i fiskalnej sprawia, że perspektywy dla przemysłu stalowego i jego pracowników są jeszcze trudniejsze. Konieczne jest, aby rządy podjęły zdecydowane kroki w celu wsparcia wzrostu gospodarczego i zapewnienia, że hutnicy nie zostaną pozostawieni w tyle, gdy przemysł przejdzie na zieloną technologię”, podsumowuje Veronica Nilsson, sekretarz generalna TUAC.

Obrady Komitetu Stali OECD odbyły się po zorganizowanym przez industriAll Europe Europejskim Dniu Działania na rzecz Stali, w ramach którego hutnicy z całej Europy zjednoczyli się, by domagać się podjęcia pilnych działań w celu wyrównania globalnych szans, zapewnienia udanej transformacji ekologicznej i poszanowania przez przedsiębiorstwa hutnicze swoich pracowników i społeczności, na których się opierają.

„Nasz przekaz jest jasny: wszystkie zainteresowane strony z branży stalowej muszą zwiększyć swoje wysiłki na rzecz rozwiązania problemu globalnej nadwyżki mocy produkcyjnych i zmian klimatycznych. Pracownicy przemysłu stalowego nie powinni być wykorzystywani w wyścigu o najniższe koszty produkcji, bez poszanowania środowiska i międzynarodowych zasad handlu. Potrzebujemy działań na całym świecie, aby sprawić, że stal będzie ekologiczna, produkowana przez pracowników w dobrych warunkach pracy i za godziwą płacę, przy jednoczesnej gwarancji uczciwego i zgodnego z międzynarodowymi zasadami handlu” – mówi Judith Kirton-Darling, sekretarz generalna industriAll Europe.

https://news.industriall-europe.eu