Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

Grupy robocza Młodzi industriAll

5 marca 2019 w Brukseli spotkała się Grupa robocza ds. Młodych industriAll Europa i zdecydowała o jej działaniach przed Kongresem industriAll w 2020r:

1. Cele młodych w świetle Kongresu 2020:

– Członkowie zdecydowali się na uaktualnienie ich priorytetów ustanowionych w Deklaracji 2017/86 “Kształtowanie przyszłości młodych”, przyjętych na Komitecie Wykonawczym industriAll Europa w Londynie.
– Ustalili serię nowych wyzwań, na których chcieliby się skupić począwszy od układów zbiorowych i organizowania młodych pracowników do walki ze zmianami klimatycznymi, populizmem oraz skutkami cyfryzacji.
– Sekretariat przygotuje szkic dokumentu przedstawiającego powyższe zagadnienia i przekaże do ewentualnej poprawki wszystkim członkom Grupy roboczej ds. młodych
– Ostateczna wersja zostanie przedstawiona Komitetowi Wykonawczemu industriAll Europa w maju 2019 oraz Grupie ekspertów Think Tank w czerwcu 2019. Perspektywa młodzieży nt. niektórych zagadnień może być włączona do Planu Działań, który będzie przyjmowany podczas Kongresu w 2020 roku.

2. Seminarium we współpracy z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych (ETUI) 18-20 września 2019 w Budapeszcie – “Budowanie Siły Związku Zawodowego I Organizowanie Młodych Pracowników”:

– Ildiko Krén, industriAll Europe, podkreślił ważność organizowania młodych członków i zaprezentował koncepcję i szkic zagadnień zbliżającego się seminarium.
– Planuje się organizację seminarium z udziałem około 20 uczestników z różnych krajów. Uczestnicy powinni być młodymi przedstawicielami związku zawodowego z doświadczeniem w przeprowadzaniu kampanii/młodymi pracownikami i/lub (wybranymi) młodymi przedstawicielami w ich krajowych federacjach. Tłumaczenie będzie dostępne w 3-4 językach. Zakwaterowanie i koszty podróży będą pokrywane przez ETUI, będzie jednak opłata za udział.
– Program seminarium jest w fazie tworzenia. Do tego czasu zdecydowaliśmy o wymianie doświadczeń nt. dobrych praktyk w organizowaniu młodych pracowników na wszystkich poziomach. Sekretariat roześle list do wszystkich członków Grupy roboczej ds. młodych z pytaniem o ich najlepsze praktyki. Dodatkowo Sekretariat i ETUI poszukują potencjalnego badacza, który przedstawi prezentację nt. postrzegania związków zawodowych przez młodych ludzi, choć nie ma pewności, czy takie badania istnieją. Kolejnym przewidywanym tematem do programu jest organizowanie studentów np. przyszłość pracowników nieprodukcyjnych. IndustriAll Europa i ETUI poszukują eksperta znającego zagadnienie, aby zorganizować warsztaty.

3. Dokument dot. Wyborów do Europarlamentu:

– Patricia Velicu z industriAll Europe poinformowała, że dokument został sfinalizowany i jest gotowy do rozpowszechnienia. Sekretariat przygotowuje tłumaczenie na język francuski i niemiecki.
– Luke James z industriAll Europe, przedstawił kilka wskazówek odnośnie najlepszego rozpowszechnienia dokumentu i zaoferował pomoc, szczególnie na poziomie europejskim np. strona internetowa industriAll, media społeczne, potencjalna prasa europejska.
– Uczestnicy uzgodnili, że skontaktują się z ich krajowymi centrami prasowymi w celu rozpowszechnienia dokumentu na poziomie krajowym.

4. Kampania na rzecz większej ilości Układów Zbiorowych 2019-2020 – wsparcie i udział Grupy roboczej ds. młodych:

– Patricia Velicu, industriAll Europe, przedstawiła uzasadnienie Kampanii i jej ramy czasowe: wrzesień 2019 – maj 2020. Wyjaśniła, że w każdym miesiącu kampanii skupiać będziemy się na jednej konkretnej grupie docelowej oraz, że styczeń 2020 poświęcony będzie młodym pracownikom/uczniom. Pomysł polega na zaprezentowaniu korzyści dla młodych pracowników/uczniów wynikających z układów zbiorowych np. wskazanie różnic pomiędzy wynagrodzeniami i warunkami pracy młodych pracowników i uczniów objętych i nieobjętych porozumieniem. Ponadto, celem jest również pokazanie związku między osłabieniem układów zbiorowych w krajach europejskich a wzrostem niskich płac i niepewnych warunków pracy młodych pracowników.
– Uczestnicy uzgodnili swoje zaangażowanie w kampanię i wykorzystanie seminarium Fundacji F. Eberta (FES) w listopadzie 2019r, jako przygotowanie do działań w styczniu 2020, jako części kampanii.

5. Seminarium Fundacji F. Eberta w listopadzie 2019 prawdopodobnie odbędzie się w Belgradzie:

– Uzgodniono, że podczas tego seminarium uczestnicy skupią się na układach zbiorowych.
– Sekretariat wspólnie z FES ustali szkic programu. Prawdopodobne tematy to: „korzyści dla młodych pracowników wynikające z układów zbiorowych w różnych krajach” (należy wesprzeć się ekspertem), „rozwijanie perspektywy młodych na układy zbiorowe” i „najlepsze przykłady układów zbiorowych dla młodych pracowników/uczniów”.
– Seminarium powinno posłużyć do zebrania materiałów (pisemnych lub wizualnych) do późniejszego ich wykorzystania podczas Kampanii nt. Układów Zbiorowych.

6. Konto IndustriAll Europe na Instagramie:

– Luke James przedstawił pomysł utworzenia konta industriAll Europa na Instagramie w celu stworzenia poczucia wspólnoty i rodziny afiliantów.
– Konto powinno wystartować przy pomocy afiliowanych organizacji, przede wszystkim jej młodych członków, którzy są potencjalnie najbliżej obeznani z tym narzędziem.
– W celu zapewnienia regularnych wpisów na koncie, proponujemy dać każdemu afiliantowi, który będzie chciał to robić (np. przez okres dwóch 2 tygodni), taką możliwość. Każdy afiliant będzie miał przez pewien okres możliwość publikowania zdjęć z różnych działań podejmowanych przez związek lub jego członków, np. praca, udział w strajku itd. Nie powinno to być traktowane jako „zadanie extra” , ale jako szansa do pokazania ich działań. Oczywiście afilianci mogą być aktywni nie tylko w określonych dla nich czasie.
– Uzgodniono, że jest to dobry pomysł i poinformują o nim industriAll Europa, jeśli ich związki się na to zgodzą.

źródło: strona internetowa industriAll Europa

Poniżej do pobrania Żądania młodych europejskich pracowników przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019

Żądania Młodych industriAll