Partnerzy:
zoom
zoom
logo
ajax loader

Kategorie

Archiwalne

30 czerwca solidaryzujemy się z ukraińskimi związkami zawodowymi. Krytyczna sytuacja w prawach związkowych

25 lutego związki zawodowe afiliowane przy MKZZ protestowały przeciwko rządowi ukraińskiemu w sprawie projektu Kodeksu pracy 2708 i Ustawy o związkach zawodowych 2681. Niestety, podczas gdy projekt Kodeksu pracy 2708 został wycofany, to projekt Ustawy o związkach zawodowych 2681 jest nadal forsowany w Parlamencie, pomimo jego wyraźnych niezgodności z konwencjami MOP nr 87 i 98.

W projekcie ustawy znalazły się przepisy, które:

· ograniczają korzystanie z prawa do wolności zrzeszania się poprzez arbitralne ograniczanie liczby związków zawodowych;
· odmawiają kadrze kierowniczej prawa do tworzenia związków zawodowych lub przystępowania do nich;
· ustanawiają minimalny próg członkostwa, który podważa prawo pracowników do tworzenia lub przystępowania do wybranych przez nich związków zawodowych w miejscu pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników małych i średnich przedsiębiorstw;
· tworzą nowy organ nadzoru związkowego z szerokimi i bez nadzoru uprawnieniami do kontrolowania działalności związków zawodowych;
· znoszą obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczania związkom zawodowym informacji o negocjacjach zbiorowych;
· likwidują dostęp związków zawodowych do systemu check-off z tytułu pobierania składek na związki zawodowe oraz
· przyznają rządowi uprawnienia do konfiskaty mienia związkowego, co w konsekwencji podważa niezależność i autonomię związków.

Zapisy te stanowią poważne naruszenie konwencji 87 i 98 Międzynarodowej Organizacji Pracy i są również sprzeczne z konstytucją Ukrainy, dlatego potrzebna jest reakcja solidarnościowa zanim przepisy te zostaną wprowadzone w życie

Zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy Ukraina ma obowiązek dopilnowania, aby w ustawodawstwie regulującym kwestie praw pracowniczych i związkowych znalazły się zapisy gwarantujące pełne i znaczące zaangażowanie reprezentatywnych związków zawodowych.

10 czerwca 2020 r., podczas internetowego spotkania z przedstawicielami ukraińskich związków zawodowych, MKZZ i kilkoma Globalnymi Federacjami Związkowymi, podjęto decyzję o zwiększeniu presji na rząd i parlament Ukrainy poprzez zorganizowanie kolejnej globalnej akcji solidarności związkowej w dniu 30 czerwca 2020 r., zbiegającej się w czasie z akcją ukraińskich związków zawodowych w samym kraju.

W tym dniu związki zawodowe wezmą udział w akcji solidarnościowej, wzywając prezydenta, rząd i parlament Ukrainy do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych i konstytucji poprzez:

· zawieszenie projektu ustawy nr 2681 oraz zapewnienie, że każda ustawa przyjęta przez Parlament nie będzie naruszała międzynarodowych standardów,
· zwrócenie się do MOP z prośbą o specjalistyczną poradę i wsparcie w celu przeanalizowania projektu ustawy oraz
· podjęcie konkretnych kroków w celu zaangażowania się w konsultacje z reprezentatywnymi związkami zawodowymi przed ponownym rozpatrzeniem projektu ustawy. 

źródło: http://www.solidarnosc.org.pl